Aforyzmy

Aforyzm 41 / Aphorism 41

 • Das Mißverhältnis der Welt scheint tröstlicherweise nur ein zahlenmäßiges zu sein.
 • Dysonanse w obrazie świata, szczęśliwie, zdają się być jedynie ilościowe.
 • Zdo sie, iże niypasowność świata, na szczynści, je ynoś do porachowaniŏ.
 • Kò szczescé, że sztridë w widzenim swiata bòdôj są do pòrechòwaniô.
 • Świat sie wydaje gemylum, dzinka Bogu, ino bez to, jednak co jes do policzynio.
 • To szystku co si ni trzyma kupy, jak si na tyn boży świat kikuji, tu na szczeńści da si policzyć.

Aforyzm 42 / Aphorism 42

 • Den ekel- und haßerfüllten Kopf auf die Brust senken.
 • Niechby spadła na piersi głowa, którą wypełniają nienawiść i obrzydzenie.
 • Zrobić, coby łeb nafolowanŏ niynawiściōm i ôbrzidzyniym, śleciała na piersi.
 • To bë sã miało stac, cobë głowa, w jaczi bùgrëją niezgarã a wzdrig, ju spadła na piersë.
 • Lepi opuś, tej, na piersi tyn swój gor, połyn obrzydzynio i nienawiści.
 • Naj si skatula na pierwsi kalapitra, co w nij siedzu nienawiść i obrzydzeni.

Aforyzm 43 / Aphorism 43

 • Noch spielen die Jagdhunde im Hof, aber das Wild entgeht ihnen nicht, so sehr es jetzt schon durch die Wälder jagt.
 • Psy myśliwskie ciągle jeszcze zabawiają się w obejściu, lecz pędząca przez knieje zwierzyna i tak nie zdoła im umknąć.
 • Nimrodzkie psy igrajōm na placu, ale leśno gowiydź, kero na swobodzie żynie bez las, niy uciecze z jejich paści.
 • Jachtarsczé psë dërch jesz figlëją na pòdwòrzim, le nëkającé bez las zwierzãta tak a tak nie dadzą radë, cobë jima zwiornąc.
 • Myśliwskie kejtry jeszczyk so bomblujum na podwyrku, ale żodyn dziki stwór jim nie zgoli, chocioż teroz pyńdzi jag dziko świnia bez las.
 • Skiły co su du polowania jeszczy sy pieskowy szwanderbal robio przy chawirzy, ali ty szpurtujoncy bez las źwirzenta ni dadzo rady demba przed nimi dać. 

Aforyzm 44 / Aphorism 44

 • Lächerlich hast du dich aufgeschirrt für diese Welt.
 • Dla świata jesteś śmieszny w tym swoim przyobleczeniu.
 • Wyglōndosz jak błozyn; tak żeś sie ôblyk na tyn świat.
 • Dlô swiata jes të ale smiészny w nëch swòjich ruchnach.
 • Tej, odsztachnąłeś się na tyn świat jak elegant z Mosiny.
 • Ta cały świat się bedzi łachował z ciebi, ży ty si tak durnowato wysztafirował.

Aforyzm 45 / Aphorism 45

 • Je mehr Pferde du anspannst, desto rascher gehts – nämlich nicht das Ausreißen des Blocks aus dem Fundament, was unmöglich ist, aber das Zerreißen der Riemen und damit die leere fröhliche Fahrt.
 • Zaprzęgając coraz więcej koni, nie przyspieszasz wyrywania głazów z fundamentu – bo to ci się nijak nie uda – lecz rwanie uprzęży, co przyspiesza wesołą jazdę po próżnicy.
 • Tym gibcij idzie to ôdrŏbić, im wiyncyj zaprzōngnie sie hadynōw – isto niy rozchŏdzi sie, coby wyrōwać kamiyni ze fōndamyntu, yno ô serwani ôpratōw i gnani hōnym przed siã.
 • Zaprziganié corôzkù to wicy kòniów do wëcyganiô òksëpów z fùńdameńtu tak a tak Cë nie pòradzy jejich wërwac, pòmòże to za to, cobë zerwac sle i jachac lòzã przed se.
 • Czym wiyncy śrupów zaprzyngosz, tym szybci ci idzie – ale, tej, nie wyrywanie kamlota zez fundamyntów (bo to sie nie do zrobić), ino zrywanie lycków i lofrowanie dzie sie chce.
 • Ni da si balonem zy fundamentu fest głazów wykobzać inu od zaczepiania cu i raz wiencyj koni du uprzenży, bo ud tegu inu si uprzęż urwać moży i bedzisz miał hecny jazdy – ali już ni ruboty.

Aforyzm 46 / Aphorism 46

 • Das Wort »sein« bedeutet im Deutschen beides: Dasein und Ihmgehören.
 • Jeśli po niemiecku mówimy: „być”, to może to znaczyć: „być tutaj” a może też znaczyć: „być jego”.
 • Słōwecko „sein” (być) mo po nimiecku dwoje znaczynio: „być tukej” i „być we jego przinoleżytości”.
 • W mniemiecczim jãzëkù słowo “bëc” [sein] mò debëltny znaczënk: “dërchac” ale téż: “bëc jegò”.
 • Słowo „sein” mo po nimiecku dubeltowe znaczynie: „być” i „być jego własnościum”.
 • Jak si pu niemiecku szprecha „być” taj trza tu kapować „być tu”, ali moży tyż znaczyć „być jegu”.

Aforyzm 47 / Aphorism 47

 • Es wurde ihnen die Wahl gestellt, Könige oder der Könige Kuriere zu werden. Nach Art der Kinder wollten alle Kuriere sein. Deshalb gibt es lauter Kuriere, sie jagen durch die Welt und rufen, da es keine Könige gibt, einander selbst die sinnlos gewordenen Meldungen zu. Gerne würden sie ihrem elenden Leben ein Ende machen, aber sie wagen es nicht wegen des Diensteides.
 • Wszyscy otrzymali wybór: zostać królami albo królewskimi kurierami. Dziecinność sprawiła, że jak jeden chcieli zostać królewskimi gońcami. Z tej przyczyny mamy dziś samych laufrów, pędem przemierzających świat i wykrzykujących sobie nawzajem wiadomości – bezsensowne, bo przecież nie ma królów. Chętnie skończyliby z tą nędzą swojego żywota, lecz nie odważają się, gdyż są wierni przysiędze służbowej.
 • Dozwolōne mieli wybiyrać: ôstać krōlami, abo jejich poczciŏrzami. Ôbyczajym dziycek, jak jedyn chcieli być za poczciŏrzy. Bez tōż trefio sie yno poczciŏrzy. Gnajōm po świecie i podŏwajōm se wiciy kere nic niy znaczōm, bo przeca krōlōw ni ma. Radzi by skōńczyli s’tym pofyrtanym żywotym, ale niy mogōm sie ôpowŏżyć – bo przisiōngali robić.
 • Wszëtcë mòglë wëbrac – bëc królama abò bec królewsczima pòsłańcama. Wszëtcë rozëm miele dzëcny, tej wszëtcë wëbrëlë robòtã królewsczich briéfków. Bez to mómë dzôsô leno kurierów jaczi nekają pò swiece a wecmanim krzikają do se wiadła jaczi nie mają znaczenié bò kò doch nie ma królów òd jaczich òne bë miałë bëc. Pòsłańcowie chãtno bë skòńczëlë z swòjim bëlë jaczim żëwòtã ale nié mają òdwôdżi bò przësygle robic.
 • Tej, ta wiara mogła być królami albo posłańcami króla. Za dziecioka kożdyn jedyn chcioł być posłańcym. Bez to na świecie sum ino posłańcy. Lotajum, jakby sie chcieli posrać, i niesum te posłanie. Tej, ale teroz żodnygo króla nie uświadczysz i te jejych posłanie, to teroz sum ino aby same pierdoły. Óni chcieliby czym pryndzy kipnuńć i fertig, ale ni mogum – majum fefry, bo przysiyngali, że zaniesum posłanie.
 • Szystcy sy mogli wybrać, czy chco być królami, abo tyż kurierami króla.Taj ży oni jeszczy szłaputy byli jak jaki ciamkaczy, tak i cuzamen du kupy ino chcieli być gońcy. No i tak si poróbiłu, ży teraz samy laufry pu świci zy szpurtym zapychaju i straszny harmider robio ud dziaukania tych wiadomości – cu si kupy ni trzyma, bo zy świata króli dawno szczezli. Moży by oni ze sobo aus zrobili, nu ali si kucaju, bu oni przysiengi służbowy składali. 

Aforyzm 48 / Aphorism 48

 • An Fortschritt glauben heißt nicht glauben, daß ein Fortschritt schon geschehen ist. Das wäre kein Glauben.
 • Wiara w postęp nie jest wiarą w to, że postęp już zaistniał. W przeciwnym razie nie byłaby wiarą.
 • Wiara, iże wszyjsko idzie na lepszo, to niy je wiara, iże już wszyjsko na lepszo poszło. Kejby tak niy było, isto niy byłaby to wiara.
 • Wierzëc w pòkrok nie je wiarą w to, że nen pòkrok ju jeczëdës bëł. Czëjbë tak bëło tej to be nie bëła wiara.
 • Wierzyć wew postymp, to wew wogle nie znaczy, że już na zicher jes jakiś postymp. Bo, tej, to by wtedy już nie buło wierzynie.
 • Wiara w to, ży szystku klawo hula du przodu, cu mudracheli nazywaju „postemp” ni znaczy cali, ży ty wierzysz, aby tyn postemp już był. No bu jakby już był, to po cu by ty miał wierzyć?

Aforyzm 49 / Aphorism 49

 • A. ist ein Virtuose und der Himmel ist sein Zeuge.
 • A. je wirtuozym, a niebo je ôd niego świadkiym.
 • A. jest wirtuozem a niebo jego publicznością.
 • A. to je wirtuoz a niebò je jegò pùblëcznoscą.
 • A[ndrzy] to jest wielgi szpeju, a niebo jes do niegó roździawipapum.
 • A. jezd szac fachuro ud ciuchrania, a niebu tu jegu publika.

Aforyzm 50 / Aphorism 50

 • Der Mensch kann nicht leben ohne ein dauerndes Vertrauen zu etwas Unzerstörbarem in sich, wobei sowohl das Unzerstörbare als auch das Vertrauen ihm dauernd verborgen bleiben können. Eine der Ausdrucksmöglichkeiten dieses Verborgenbleibens ist der Glaube an einen persönlichen Gott.
 • Nie można żyć bez ufności w stosunku do czegoś, co w człowieku jest niezniszczalne; przy czym i to coś i ta ufność mogą istnieć w skrytości a jedną z form odtajniania tego sekretu, jest wiara w Boga.
 • Człowiyk niy poradziyłby żyć bez wiary w to, czego niy poradzi sie w nim zniszczyć: przi tymu i te cosik i ta wiara poradzōm być dlŏ niego skryte na zŏwdy. Wierzyni w Boga pod postaciōm, je kerōmś ze możnŏści ôkozanio sie tego skrytego.
 • To nie jidze żëc bez zawiérzeniô czëmùs co je w człowiekù nie do znikwienié: dotë i to “cos” i ta wiara mògą bëc krajemny a ôrtã na òdkrëcy tegò sekreta je wiara w Bògã.
 • Łejery, Człowiek ni może żyć tak przez zicher jes zicher zaufanio dó czegójś wew się co sie nie do dycht zniekarować. Ale to cóś i te zaufanie móg chtóś przed niym dzieś skitrać. Ta skitrano tajymnica to może, ci, tej, być wiara wew Boga, nie.
 • Jak w człowieku jezd cuś cu zryćkać si nie da, to nie możysz żyć bez tegu, aby ty temu ni ufał. Taj twoja wiara nu i to  „coś” muszo być przed światem zadekowany, a jednym zy sposobów, aby to odsłonić jest wierzeni, ży bez Boga ani du proga.